Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

1. Obsah a dostupnosť

Poskytovateľmi týchto webových stránok sú spoločnosť Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, zapísaná v obchodnom registri miestneho súdu v Braunschweigu pod číslom HRB 100484 (Volkswagen AG) a/alebo príslušní partneri spoločnosti Volkswagen AG, ktorí sú uvedení v časti Impressum príp. v charakteristike poskytovateľov ohraničenej oblasti (napr. podstránok) webových stránok.

Všetky obsahy na webových stránkach spoločnosti Volkswagen AG boli starostlivo skontrolované. Spoločnosť Volkswagen AG sa snaží zaručiť, aby boli obsahy webovej stránky spoločnosti Volkswagen AG aktuálne a obsahovo správne. Nedokáže ale zaručiť úplnosť, správnosť, aktuálnosť a stálu dostupnosť webových stránok.

Spoločnosť Volkswagen AG nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a dostupnosť webových stránok tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom externých odkazov. Spoločnosť Volkswagen AG nepreberá ani žiadnu zodpovednosť za obsahy a dostupnosť takýchto ohraničených oblastí (napr. podstránok) webových stránok, ktorých poskytovatelia sú partnermi spoločnosti Volkswagen AG. Spoločnosť Volkswagen AG sa výslovne dištancuje od všetkých obsahov, ktoré môžu byť relevantné z hľadiska trestného práva alebo práva zodpovednosti za škodu, alebo ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

2. Práva na ochranu k obsahom webových stránok

Pri používaní webových stránok spoločnosti Volkswagen AG je nevyhnutné dodržiavať autorské práva, práva na meno, práva na ochrannú známku a iné práva na ochranu spoločnosti Volkswagen AG a tretích strán. Okrem iného sa takáto ochrana vzťahuje aj na obrázky, hudbu a značky, ktoré prezentuje spoločnosť Volkswagen AG. Návštevou webových stránok spoločnosti Volkswagen AG sa neudeľuje žiadna licencia ani iné právo na používanie.

3. Neoprávnené používanie webových stránok

Akékoľvek neoprávnené používanie webových stránok spoločnosti Volkswagen AG je zakázané; obzvlášť sa nesmú obísť žiadne bezpečnostné opatrenia. Okrem toho je zakázané používať akékoľvek zariadenia alebo spúšťať aplikácie, ktoré by mohli viesť k poškodeniu alebo funkčnej poruche zariadení spoločnosti Volkswagen AG, najmä zmenami fyzickej alebo logickej štruktúry serverov alebo siete spoločnosti Volkswagen AG alebo iných sietí. Komerčné, systematické používanie webových stránok spoločnosti Volkswagen AG nie je prípustné bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG.

4. Služby

Prostredníctvom webových stránok prejdete k ďalším obsahom a službám spoločnosti Volkswagen AG alebo partnerov spoločnosti Volkswagen AG („služby“). Dodržiavajte podmienky používania, ktoré sa prípadne uplatňujú na takéto služby.

5. Žiadne ručenie za radu alebo odporúčanie

Ak sa na webových stránkach spoločnosti Volkswagen AG poskytne rada alebo odporúčanie, spoločnosť Volkswagen AG nie je povinná nahradiť žiadnu škodu, ktorá vznikla kvôli dodržiavaniu rady alebo odporúčania, a to bez ohľadu na zodpovednosť vyplývajúcu zo zmluvného vzťahu, protiprávneho konania alebo iného zákonného ustanovenia.

6. Riešenie sporov

Spoločnosť Volkswagen nie je ochotná ani povinná akceptovať účasť na konaní na urovnanie sporu pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov.


Wolfsburg, december 2023