Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

Όλες οι πληροφορίες στους ιστότοπους της Volkswagen AG έχουν ελεγχθεί επιμελώς. Η Volkswagen AG καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επικαιροποιημένη και την ορθή ως προς το περιεχόμενο παρουσίαση της προσφοράς σε αυτούς τους ιστότοπους. Ωστόσο, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η πληρότητα, η ορθότητα, η επικαιρότητα και η διαρκής διαθεσιμότητα των ιστότοπων. Σε περίπτωση που στους ιστότοπους της Volkswagen AG παρέχεται συμβουλή ή σύσταση, η Volkswagen AG, με την επιφύλαξη της ευθύνης που προκύπτει από συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή νομοθεσία, δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία που προκλήθηκε από την εφαρμογή της συμβουλής ή της σύστασης.

Η Volkswagen AG δύναται να αλλάζει ή να ρυθμίζει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία των προσφορών στους ιστότοπούς της, χωρίς προειδοποίηση και σύμφωνα με την κρίση της. Δεν είναι υποχρεωτικό το περιεχόμενο των ιστότοπων να διατηρείται πάντα ενημερωμένο.

Η Volkswagen AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα ιστότοπων τρίτων στους οποίους η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εξωτερικών συνδέσμων. Η Volkswagen AG αποστασιοποιείται ρητά από κάθε περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να σχετίζεται με το ποινικό δίκαιο ή να εγείρει ευθύνη ή να αντίκειται στα χρηστά ήθη.

Η Volkswagen AG δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστότοπων τρίτων. Για κάθε αξίωση αποκατάστασης ζημίας και δαπάνης που εγείρεται λόγω μιας παραβίασης υποχρέωσης προς υποστήριξη εξαιτίας των προσφορών των ιστότοπών της, η Volkswagen AG φέρει ευθύνη σε περίπτωση εξ’ αμελείας παραβίασης ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων στην οποία η ευθύνη περιορίζεται στις τυπικές και προβλέψιμες ζημίες. Πέραν αυτού, αποκλείεται η ευθύνη για εξ’ αμελείας παραβιάσεις υποχρεώσεων. Ο ανωτέρω περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση ευθύνης εκ διακινδύνευσης και για ζημίες εξαιτίας βλάβης της ζωής, του σώματος ή της υγείας ή σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντος.

Κατά τη χρήση των ιστότοπων της Volkswagen AG, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα δημιουργού, ονόματος και ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος, καθώς και λοιπά δικαιώματα προστασίας της Volkswagen AG και τρίτων. Προστατεύονται, μεταξύ άλλων, οι εικόνες, η μουσική, καθώς και τα εμπορικά σήματα όπως "Volkswagen" και "Golf", που προβάλλονται από τη Volkswagen AG. Μέσω της ανακτησιμότητας των ιστότοπων της Volkswagen AG δεν παρέχεται άδεια ή άλλο δικαίωμα χρήσης. Κάθε καταχρηστική χρήση των ιστότοπων της Volkswagen AG πρέπει να παραλείπεται, ιδίως δεν επιτρέπεται

  • η καταστρατήγηση μέτρων ασφαλείας,
  • η χρήση εξοπλισμών ή η εκτέλεση εφαρμογών που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη των εξοπλισμών ή της λειτουργίας, ιδίως μέσω αλλαγών στη φυσική ή λογική δομή του διακομιστή ή του δικτύου της Volkswagen AG ή άλλων δικτύων,
  • η ολοκληρωτική ή εμπορική χρήση των ιστότοπών της Volkswagen AG ή μέρους αυτών, σε άλλες διαδικτυακές προσφορές, είτε ιδιωτικές είτε εμπορικές.

Η Volkswagen δεν είναι πρόθυμη ούτε υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέα διευθέτησης διαφορών με καταναλωτές.

Wolfsburg, Ιούνιος 2017