Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

1. Съдържание и достъпност

Доставчик на тези уебстраници са Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, вписано в търговския регистър на Районен съд Брауншвайг под № HRB 100484 (Volkswagen AG) и/или съответните партньори на Volkswagen AG, които са посочени в юридическите данни или в идентификацията на доставчика на разграничима област (напр. подстраници) на уебстраниците.

Всички данни на уебстраниците на Volkswagen AG са детайлно проверени. Volkswagen AG полага усилия да поддържа съдържанието на уебстраниците на Volkswagen AG актуални и с вярно съдържание. Въпреки това не носим отговорност за пълнотата, верността, актуалността и постоянния достъп до уебстраниците.

Volkswagen AG не поема отговорност за съдържанията и достъпността на уебстраниците на трети страни, до които може да бъде получен достъп чрез външни линкове. Volkswagen AG не поема отговорност и за съдържанията и достъпността за онези от разграничимите области (напр. подпрозорци) на уебстраници, чиито доставчици са партньори на Volkswagen AG. Volkswagen AG изрично се дистанцира от всички съдържания, които евентуално могат да бъдат обект на наказателното право или на отговорност или които противоречат на добрите нрави.

2. Права на собственост върху съдържанието на уебстраниците

Когато използвате уебстраниците на Volkswagen AG, трябва да се спазват авторските права, правата върху името, правата върху търговската марка и други права на собственост на Volkswagen AG и трети страни. Защитени са представените от Volkswagen AG изображения, музика и марки. Чрез отварянето на уебстраниците на Volkswagen AG не се предоставя лиценз или друго право на ползване.

3. Неправилно използване на уебстраниците

Всяко неправилно използване на уебстраниците на Volkswagen AG е забранено; по-специално не могат да се заобикалят никакви предпазни мерки за сигурност. Освен това не могат да се използват съоръжения или да се изпълняват приложения, които биха могли да доведат до повреда или функционално нарушение на съоръженията на Volkswagen AG, по-специално чрез промени във физическата или логическата структура на сървърите или мрежата на Volkswagen AG или други мрежи. Системното използване на уебстраниците на Volkswagen AG за търговски цели не е разрешено без съгласието на Volkswagen AG.

4. Услуги

Уебстраниците Ви отвеждат до допълнително съдържание и услуги от Volkswagen AG или от партньори на Volkswagen AG („Услуги“). Моля, обърнете внимание на условията за използване, които може да се прилагат за такива услуги.

5. Без отговорност за съвети или препоръки

Ако на уебстраниците на Volkswagen AG са дадени съвети или препоръки, Volkswagen AG, без да се засяга каквато и да е отговорност, произтичаща от договорни отношения, непозволено действие или друга правна разпоредба, не е длъжно да компенсира щети, произтичащи от следването на съвета или препоръката.

6. Участие в спорове

Volkswagen няма нито готовността, нито задължението да участва в процес за уреждане на спорове пред комисия за уреждане на спорове с потребители.


Волфсбург, декември 2023 г.