Delen van de website worden wellicht niet correct weergegeven. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat uw browser de functie Javascript heeft gedeactiveerd of omdat uw browser niet meer actueel resp. niet langer compatibel is met onze site. Activeer daarom Javascript of probeer de site te raadplegen met behulp van een ander browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Neem bij wijze van alternatief contact op met het door u ingediende verzoek tot Volkswagen Klantenservice - Team Gegevensbescherming.

Alle op de webpagina's van Volkswagen AG getoonde informatie wordt zorgvuldig getoetst. Volkswagen AG stelt alles in het werk om het aanbod op deze webpagina's actueel en inhoudelijke correct te presenteren. Volledigheid, juistheid, actualiteit en doorlopende beschikbaarheid van de webpagina's kunnen echter niet worden gegarandeerd. Indien een advies of een aanbeveling wordt gegeven op de webpagina's van Volkswagen AG, dan is Volkswagen AG niet verplicht – onverminderd de uit een contractuele relatie, een ongeoorloofde handeling en of enig andere wettelijke bepaling voortvloeiende verantwoordelijkheid – tot schadeloosstelling voor schade, ontstaan naar aanleiding van het opvolgen van het advies of van de aanbeveling.

Volkswagen AG kan te allen tijde en zonder enige voorafgaande aankondiging naar eigen goeddunken het aanbod op haar webpagina's veranderen of de toegang ertoe opschorten. Er bestaat geen verplichting het inhoudelijk materiaal op de webpagina's doorlopend actueel te houden.

Volkswagen AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het inhoudelijk materiaal of voor de beschikbaarheid van webpagina's van derden die via externe linken bereikbaar zijn. Volkswagen AG distantieert zich nadrukkelijk van al het inhoudelijke materiaal dat mogelijkerwijs strafrechtelijk of civielrechtelijk relevant is of die de goede zeden schendt.

Volkswagen AG is niet aansprakelijk voor de inhoud van webpagina's van derden. Voor alle aanspraken op schadevergoeding of onkostenvergoeding wegens plichtsverzuim als gevolg van aanbiedingen op eigen webpagina's is Volkswagen AG aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid bij het nakomen van voor de overeenkomst essentiële verplichtingen, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot typische en voorzienbare schade. Overigens is aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim uitgesloten. De onderhavige aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van risicoaansprakelijkheid en voor schade als gevolg van levens-, lichaams- of gezondheidsletsel of voor aansprakelijkheid in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid.

Bij het raadplegen van webpagina's van Volkswagen AG moeten auteursrechten, naamrechten en merkenrechten evenals overige beschermende rechten van Volkswagen AG evenals van derden in acht worden genomen. Beschermd zijn onder andere de door Volkswagen AG weergegeven foto's resp. afbeeldingen, muziek en merknamen zoals 'Volkswagen' en 'Golf'. Door webpagina's van Volkswagen AG op te roepen wordt geen licentie noch enig ander gebruiksrecht verleend. Elk misbruik van webpagina's van Volkswagen AG is verboden; in het bijzonder mogen

  • veiligheidvoorzieningen niet worden omzeild,
  • mogen geen inrichtingen worden benut en mogen geen applicaties worden uitgevoerd die zouden kunnen leiden tot beschadiging van zulke inrichtingen of tot het uitvallen van functionaliteit, in het bijzonder door veranderingen van de fysieke of logische structuur van de server of van het netwerk van Volkswagen AG of van enig ander netwerk,
  • de webpagina's van Volkswagen AG of enig deel daarvan mogen niet worden opgenomen noch commercieel worden gebruikt in enig andere private of commerciële aanbieding.

Volkswagen is niet bereid noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure in een consumentenarbitrage.

Wolfsburg, juni 2017