Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Aby spoločnosť Volkswagen AG mohla cielene vyhľadávať vaše údaje, vyberte skupiny dotknutých osôb, do ktorých patríte:

Je možný viacnásobný výber

Zákazníci a záujemcovia
Flotiloví a veľkí zákazníci
Novinári
Akcionári
Diplomati
Ostatní externisti
Dodávatelia a poskytovatelia služieb

Nie je možný viacnásobný výber
Aktívni zamestnanci spoločnosti Volkswagen AG
Bývalí zamestnanci spoločnosti Volkswagen AG
Uchádzači o zamestnanie v spoločnosti Volkswagen AG
Ďalší externisti s charakterom zamestnanca
Zamestnanci koncernových spoločností

Nezabúdajte na možnosť prezerania, úpravy alebo vymazania osobných údajov vášho Volkswagen ID vrátane súvisiacich digitálnych služieb na vlastnú zodpovednosť. (vwid.vwgroup.io).


Aby mohla spoločnosť Volkswagen AG cielene spracovať vašu žiadosť, vyberte právo dotknutej osoby, s ktorým sa na nás chcete obrátiť:

Právo na prístup k údajom
Právo na opravu
Právo na vymazanie
Právo na obmedzenie spracúvania
Právo namietať
Právo na prenosnosť údajov
Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo dostávať od nás informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Máte právo od nás požadovať opravu príslušných nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov.

Máte právo požadovať vymazanie vašich údajov, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 17 GDPR.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak sú splnené podmienky čl. 18 GDPR.

Ak sa spracovanie vykonáva na základe oprávneného záujmu spoločnosti Volkswagen AG alebo tretej strany alebo na základe verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, máte právo namietať spracúvanie vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie.

Pokiaľ je spracúvanie údajov založené na súhlase alebo plnení zmluvy a vykonáva sa taktiež pomocou automatizovaného spracúvania, máte podľa čl. 20 GDPR právo na získanie vlastných údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenos inému spracovateľovi údajov.

Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať spracúvanie údajov v rozsahu súhlasu s účinnosťou do budúcnosti.

Na základe vami uvedenej e-mailovej adresy vyhľadáme v systémoch spoločnosti Volkswagen AG vaše osobné údaje pre informačnú správu podľa GDPR. Ak využívate naše digitálne služby (napr. We Connect), môžete tu zadať svoje Volkswagen ID. Ak si želáte poskytnúť viaceré Volkswagen ID/e-mailové adresy, pošlite ďalšiu žiadosť.

Údaje o vašej spoločnosti

Na základe vami uvedenej adresy vyhľadáme v systémoch spoločnosti Volkswagen AG vaše osobné údaje pre informačnú správu podľa GDPR. Ak chcete uviesť viacero adries, pošlite ďalšiu žiadosť o informácie.

Vaše kontaktné údaje

Na základe vami uvedenej adresy vyhľadáme v systémoch spoločnosti Volkswagen AG vaše osobné údaje pre informačnú správu podľa GDPR. Ak chcete uviesť viacero adries, pošlite ďalšiu žiadosť o informácie.

Na poskytnutie dokumentov preukazujúcich vašu totožnosť (napr. vášho občianskeho preukazu) použite nasledujúcu funkciu na odoslanie. Rešpektujte aj náš informačný list o maskovaní, ktorý nájdete v sekcii na sťahovanie.

Adresa zodpovedá doručovacej adrese

V záujme trvalej udržateľnosti vám spoločnosť Volkswagen AG zašle odpoveď na vašu žiadosť v digitálnej podobe. Ak si želáte poštovú zásielku, odznačte zaškrtávacie políčko.

Informačnú správu o vašich osobných údajoch zašleme na uvedenú doručovaciu adresu. Na základe vami uvedenej doručovacej adresy nevyhľadáme v systémoch spoločnosti Volkswagen AG vaše osobné údaje pre informačnú správu podľa GDPR.

Ak sa chcete podať žiadosť v súvislosti s motorovým vozidlom, potrebujeme od vás nasledujúce údaje:
Voliteľné

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je medzinárodne štandardizované 17-miestne sériové číslo na jedinečnú identifikáciu motorového vozidla (číslo podvozka). Číslo nájdete v osvedčení o evidencii časť 1 (malý technický preukaz). Žiadame vás, aby ste podávali len žiadosti, ktoré sa týkajú osobných vozidiel pochádzajúcich z produkcie divízií VW Osobné vozidlá alebo VW Úžitkové vozidlá.

Uvedené obdobie držby je časový rámec, počas ktorého si želáte dostávať informácie o vašich osobných údajoch súvisiacich s vaším VIN. Na toto obdobie držby musíte predložiť doklady.

Uvedené obdobie držby je časový rámec, počas ktorého si želáte dostávať informácie o vašich osobných údajoch súvisiacich s vaším VIN. Na toto obdobie držby musíte predložiť doklady.

Nahrať môžete až 5 súborov. Spoločnosť Volkswagen AG akceptuje ako doklad o dobe držby nasledujúce dokumenty:

  • Osvedčenie o evidencii časť 1 (malý technický preukaz)
  • Osvedčenie o držbe od registračného orgánu

Ak tieto dva doklady nie sú vystavené na vaše meno, potrebujeme od vás deklaráciu súhlasu od držiteľa vozidla, ktorého meno je uvedené v doklade o držbe (vzor nájdete v sekcii na sťahovanie). Nepotrebné údaje môžete v doklade o držbe zamaskovať (začierniť). Vysvetlenie nájdete aj v sekcii na sťahovanie.

Pre každé uvedené VIN musíte nahrať aspoň jeden doklad o držbe.

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je medzinárodne štandardizované 17-miestne sériové číslo na jedinečnú identifikáciu motorového vozidla (číslo podvozka). Číslo nájdete v osvedčení o evidencii časť 1 (malý technický preukaz). Žiadame vás, aby ste podávali len žiadosti, ktoré sa týkajú osobných vozidiel pochádzajúcich z produkcie divízií VW Osobné vozidlá alebo VW Úžitkové vozidlá.

Uvedené obdobie držby je časový rámec, počas ktorého si želáte dostávať informácie o vašich osobných údajoch súvisiacich s vaším VIN. Na toto obdobie držby musíte predložiť doklady.

Uvedené obdobie držby je časový rámec, počas ktorého si želáte dostávať informácie o vašich osobných údajoch súvisiacich s vaším VIN. Na toto obdobie držby musíte predložiť doklady.

Nahrať môžete až 5 súborov. Spoločnosť Volkswagen AG akceptuje ako doklad o dobe držby nasledujúce dokumenty:

  • Osvedčenie o evidencii časť 1 (malý technický preukaz)
  • Osvedčenie o držbe od registračného orgánu

Ak tieto dva doklady nie sú vystavené na vaše meno, potrebujeme od vás deklaráciu súhlasu od držiteľa vozidla, ktorého meno je uvedené v doklade o držbe (vzor nájdete v sekcii na sťahovanie). Nepotrebné údaje môžete v doklade o držbe zamaskovať (začierniť). Vysvetlenie nájdete aj v sekcii na sťahovanie.

Pre každé uvedené VIN musíte nahrať aspoň jeden doklad o držbe.

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je medzinárodne štandardizované 17-miestne sériové číslo na jedinečnú identifikáciu motorového vozidla (číslo podvozka). Číslo nájdete v osvedčení o evidencii časť 1 (malý technický preukaz). Žiadame vás, aby ste podávali len žiadosti, ktoré sa týkajú osobných vozidiel pochádzajúcich z produkcie divízií VW Osobné vozidlá alebo VW Úžitkové vozidlá.

Uvedené obdobie držby je časový rámec, počas ktorého si želáte dostávať informácie o vašich osobných údajoch súvisiacich s vaším VIN. Na toto obdobie držby musíte predložiť doklady.

Uvedené obdobie držby je časový rámec, počas ktorého si želáte dostávať informácie o vašich osobných údajoch súvisiacich s vaším VIN. Na toto obdobie držby musíte predložiť doklady.

Nahrať môžete až 5 súborov. Spoločnosť Volkswagen AG akceptuje ako doklad o dobe držby nasledujúce dokumenty:

  • Osvedčenie o evidencii časť 1 (malý technický preukaz)
  • Osvedčenie o držbe od registračného orgánu

Ak tieto dva doklady nie sú vystavené na vaše meno, potrebujeme od vás deklaráciu súhlasu od držiteľa vozidla, ktorého meno je uvedené v doklade o držbe (vzor nájdete v sekcii na sťahovanie). Nepotrebné údaje môžete v doklade o držbe zamaskovať (začierniť). Vysvetlenie nájdete aj v sekcii na sťahovanie.

Pre každé uvedené VIN musíte nahrať aspoň jeden doklad o držbe.

Ak bola vaša predchádzajúca žiadosť o informácie podaná pred menej ako rokom, môžete žiadosti prepojiť zadaním príslušného ID žiadosti. To znamená, že sa prípadne nebudete musieť znovu identifikovať, resp. nebudete musieť preukazovať VIN/držbu.

Použité znaky:

Na poskytnutie dokladov k vašej žiadosti použite nasledujúce pole na odoslanie. Nepotrebné údaje môžete v dokumentoch zamaskovať (začierniť). Vysvetlenie nájdete aj v sekcii na sťahovanie.

Polia označené symbolom * sú povinné.

Vaše skupiny:
Vaše práva:
Meno:
Dátum narodenia:
Volkswagen ID/e-mailová adresa:
Telefónne číslo (pri otázkach):
D.U.N.S. Číslo:
ID profilu B2B alebo ID používateľa koncernu:
Osobné číslo:
Skupinová spoločnosť:
Meno používateľa:
Adresa:
Iná doručovacia adresa:
Identita:
Zásielka:
Číslo zákazníka/ID číslo:
Obchodný názov:
Adresa spoločnosti:
Identifikačné číslo vozidla (VIN 1):
Doba držby: -
Doklad o držbe:
Identifikačné číslo vozidla (VIN 2):
Doba držby: -
Doklad o držbe:
Identifikačné číslo vozidla (VIN 3):
Doba držby: -
Doklad o držbe:
Správa:
Doklady k vašej žiadosti:

Odpovedzte na jednu z bezpečnostných otázok. Ide o prídavnú bezpečnostnú funkciu pri poskytovaní vašich osobných údajov pomocou našej sekcie na sťahovanie. Zapíšte si svoju odpoveď, aby ste sa neskôr mohli prihlásiť v sekcii na sťahovanie.


Do príslušného vstupného poľa zadajte zobrazený text. Ak by ste nedokázali rozpoznať text, môžete vygenerovať nový kód captcha pomocou príslušného aktualizačného tlačidla. Tento bezpečnostný mechanizmus zabraňuje automatizovaným žiadostiam.

captcha image

Nečitateľné?


Polia označené symbolom * sú povinné.