Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Ak ste napr. aktívny alebo bývalý zamestnanec, študent bakalárskeho štúdia, študent magisterského štúdia, učeň, žiak v systéme duálneho vzdelávania, praktikant, dočasný zamestnanec, blízky príbuzný zamestnanca, uchádzač o zamestnanie v spoločnosti Volkswagen AG alebo zamestnanec koncernovej spoločnosti, na tejto stránke vám poskytneme prehľad vašich práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a spôsob, ako si ich môžete uplatniť voči spoločnosti Volkswagen AG.

Ak ste zákazník spoločnosti Volkswagen AG, ktorý si kupuje alebo prenajíma vozidlo, a chcete získať informácie, napríklad o lízingu vozidla alebo službách Car-Net/We Connect, pošlite svoju žiadosť prostredníctvom skupiny dotknutých osôb Zákazníci a záujemcovia.

Máte právo dostávať od nás informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Ako môžete toto právo uplatniť?

Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Informačnú správu dostanete do jedného mesiaca od podania žiadosti. Poskytujeme predovšetkým informácie o vašich základných údajoch, kategóriách údajov a procesoch spracovania údajov v rámci vášho pracovného pomeru so spoločnosťou Volkswagen AG.

Máte právo od nás požadovať opravu príslušných nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Máte právo požadovať vymazanie vašich údajov, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 17 GDPR. Potom môžete napríklad požiadať o vymazanie vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie, ak vaše údaje spracujeme na základe vášho súhlasu a tento súhlas odvolávate.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak sú splnené podmienky čl. 18 GDPR. Ide napríklad o situáciu, keď spochybníte správnosť vašich údajov. Počas trvania overovania správnosti údajov môžete požadovať obmedzenie spracúvania.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak sa spracovanie vykonáva na základe oprávneného záujmu spoločnosti Volkswagen AG alebo tretej strany alebo na základe verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, máte právo namietať spracúvanie vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie. V prípade takéhoto namietania vás žiadame, aby ste nás informovali o dôvodoch namietania spracúvania vašich údajov.
Máte tiež právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu. Platí to aj pre profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Pokiaľ je spracúvanie údajov založené na súhlase alebo plnení zmluvy a vykonáva sa taktiež pomocou automatizovaného spracúvania, máte podľa čl. 20 GDPR právo na získanie vlastných údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenos inému spracovateľovi údajov.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať spracúvanie údajov v rozsahu súhlasu s účinnosťou do budúcnosti.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Okrem toho máte tiež právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (napr. krajinskému komisárovi pre ochranu údajov Dolného Saska) na naše spracúvanie vašich údajov. Vo zvyšku sú vám na uplatnenie nárokov k dispozícii občianske súdy.

Vaša kontaktná osoba: Kancelária na ochranu práv dotknutých osôb pre zamestnancov spoločnosti Volkswagen AG

Poštová adresa         E-mail:
Poštová adresa Volkswagen AG Poštová priehradka 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NEMECKO
E-mail: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de