Delen van de website worden wellicht niet correct weergegeven. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat uw browser de functie Javascript heeft gedeactiveerd of omdat uw browser niet meer actueel resp. niet langer compatibel is met onze site. Activeer daarom Javascript of probeer de site te raadplegen met behulp van een ander browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Neem bij wijze van alternatief contact op met het door u ingediende verzoek tot Volkswagen Klantenservice - Team Gegevensbescherming.

Als u bijv. een actieve of voormalige werknemer, bachelorstudent, masterstudent, trainee, duale student, stagiair, tijdelijke werknemer, naast familielid van een werknemer, sollicitant bij Volkswagen AG of werknemer van een dochterbedrijf bent, geven we u op deze pagina een overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe u deze kunt uitoefenen tegenover Volkswagen AG.

Bent u koper of huurder van een voertuig, geleverd door Volkswagen AG en wenst u bijvoorbeeld inlichtingen over voertuigleasing of over diensten van Car-Net / We Connect? Dien dan uw verzoek in via de groep betrokkenen Klanten en Belanghebbenden.

U hebt het recht om van ons inzage te verkrijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?

Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

U ontvangt het inzagerapport binnen een maand na indiening van het verzoek. In het bijzonder worden inlichtingen verstrekt over uw stamgegevens, gegevenscategorieën en processen van de verwerking in het kader van uw arbeidsverhouding met Volkswagen AG.

U hebt het recht van ons te verlangen dat wij onjuiste resp. uw onvolledige persoonsgegevens rectificeren.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

U hebt het recht, volgens de in artikel 17 AVG genoemde voorwaarden, het wissen van uw gegevens te verlangen. Zo kunt u bijvoorbeeld verlangen dat uw gegevens worden gewist als deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Ook kunt u verlangen dat uw gegevens worden gewist als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en u deze toestemming intrekt.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verlangen als de voorwaarden van artikel 18 AVG zijn vervuld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de juistheid van uw gegevens betwist. Voor de duur van de controle op de juistheid gegevens kunt u dan beperking van de verwerking verlangen.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

indien de verwerking geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang van Volkswagen AG of van een derde, of als sprake is van een publiek belang, of als de uitoefening ervan tot publiek geweld leidt, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken en wel om redenen die hun grondslag vinden in uw bijzondere situatie. Mocht u bezwaar maken, dan verzoeken wij u om ons uw redenen te geven waarom u bezwaar maakt tegen de verwerking.
Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met direct marketing.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming of op de uitvoering van een contract en bovendien geautomatiseerd plaatsvindt, hebt u in overeenstemming met het gestelde in artikel 20 van de AVG het recht uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerker.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

Indien de verwerking op toestemming berust, hebt u het recht de verwerking in het kader van de toestemming met ingang van de toekomst te allen tijde kosteloos in te trekken.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijv. bij de staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen) over onze verwerking van uw gegevens. Overigens kunt u ook een civiele procedure in gang zetten om uw aanspraken geldend te maken.

Uw contactpersoon: instantie belast met de rechten van betrokkenen inzake werknemersgegevens van Volkswagen AG

Postadres:         E-mailadres:
Postadres: Volkswagen AG Brieffach 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
DUITSLAND
E-mailadres: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de