Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Kui olete nt praegune või endine töötaja, bakalaureuse-, magistritöö kirjutaja, väljaõppel isik, duaalõppe õppur, praktikant, ajutine töötaja, töötaja lähedane isik, Volkswagen AG-sse kandideerija või kontserni kuuluva ettevõtte töötaja, anname Teile sellel lehel ülevaate Teie isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) tulenevatest õigustest ja kuidas neid Volkswagen AG suhtes kasutada.

Kui olete Volkswagen AG sõiduki ostja või rendiklient ja soovite teavet näiteks sõidukite liisingu või Car-Net / We Connect teenuste kohta, esitage palun oma päring klientide ja huvitatud isikute andmesubjektide rühma kaudu.

Teil on õigus saada meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Kuidas saate seda õigust kasutada?

Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Andmetega tutvumise aruande saate ühe kuu jooksul pärast päringu esitamist. Eelkõige antakse teavet teie põhiandmete, andmekategooriate ja Volkswagen AG-ga sõlmitud töösuhte raames toimuvate andmetöötlusprotsesside kohta.

Teil on õigus nõuda meilt Teid puudutavate valede või mittetäielike andmete parandamist.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 nimetatud eelduste esinemise korral nõuda oma andmete kustutamist. Selle kohaselt võite näiteks nõuda oma andmete kustutamist, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti. Peale selle võite nõuda kustutamist, kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel ja Te tühistate selle nõusoleku.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 tingimused on täidetud. See on näiteks nii, kui Te vaidlustate oma andmete õigsuse. Andmete õigsuse kontrollimise ajaks võite siis nõuda töötlemise piirangut.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui töötlemine toimub Volkswagen AG või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel või on avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks, on Teil õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele konkreetselt Teie olukorraga seotud põhjustel. Vastuväidete esitamise korral palume, et jagaksite meiega oma andmete töötlemise vaidlustamise põhjuseid.
Seejuures on Teil õigus vaidlustada andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui andmetöötlus põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ja see toimub lisaks automaatse töötlemise abil, on Teil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohaselt õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need mõnele teisele andmete töötlejale.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek etteulatuvalt igal ajal tasuta tagasi võtta.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Lisaks on Teil õigus esitada järelevalveasutusele (nt Alam-Saksi andmekaitseametnikud) kaebus oma isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Kõigil muudel juhtudel võite oma nõuded esitada tsiviilkohtusse.

Teie kontaktisik: Volkswagen AG töötajate andmekaitsebüroo

Postiaadress:         E-post:
Postiaadress: Volkswagen AG Postkast 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
SAKSAMAA
E-post: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de