Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

Ако напр. сте действащ или бивш служител, студент в бакалавърска или магистърска степен, стажант или студент в дуална форма на обучение, стажант, временно нает служител, близък роднина на служител, кандидат за работа във Volkswagen AG или служител на дружество от групата, на тази страница Ви предоставяме преглед на Вашите права съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и как можете да ги упражните спрямо Volkswagen AG.

Ако сте купувач на автомобил или клиент наемател на Volkswagen AG и напр. желаете да получите информация за лизинга на автомобили или за услугите Car-Net/We Connect, моля, направете запитването си чрез групата на засегнатите лица Клиенти и заинтересовани лица.

Имате право да получавате от нас информация относно обработването на Вашите лични данни.

Как можете да упражните това право?

За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Отговор на Вашето запитване ще получите в рамките на един месец от изпращането му. Дава се предимно информация за Вашите основни данни, категории данни и процеси в обработката на данни в рамките на Вашето трудово правоотношение с Volkswagen AG.

Имате право да изискате от нас корекция на засягащи Ви неправилни или непълни лични данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

При наличието на условията, посочени в чл. 17 от ОРЗД, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. Може например да поискате изтриването на Вашите данни, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани. Може също така да поискате изтриване, ако обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите данни, ако са налице условията, посочени в чл. 18 от ОРЗД. Такъв например е случаят, когато оспорвате точността на Вашите данни. Тогава може да изискате ограничаване на обработката за периода, през който се извършва проверката на точността на данните.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработката се извършва въз основа на оправдан интерес на Volkswagen AG или на трета страна, или е от обществен интерес или се извършва при упражняване на публична власт, Вие имате право да откажете обработката на Вашите данни поради причини, породени от Вашата особена ситуация. В случай на възражение Ви молим да ни съобщите Вашите основания, поради които възразявате срещу обработването на данните.
Също така имате правото да възразите срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг. Това важи и за „профилирането“, доколкото е свързано с директен маркетинг.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработването на данните се основава на съгласие или изпълнение на договор и освен това се извършва с помощта на автоматизирана обработка, съгласно чл. 20 от ОРЗД имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друг обработващ данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработването на данните се основава на съгласие, имате право безплатно и по всяко време с действие занапред да оттеглите съгласието си за обработването на данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Също така имате право да подавате жалби до надзорен орган (напр. до комисаря по защита на личните данни за Долна Саксония) във връзка с обработването на Вашите данни от наша страна. Вие може да предявите претенциите си по пътя на гражданското право.

Моля, обърнете се към нашия отдел за правата на засегнати лица за служители на Volkswagen AG

Пощенски адрес         Имейл:
Пощенски адрес Volkswagen AG Пощенска кутия 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
ГЕРМАНИЯ
Имейл: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de