Je možné, že se části webové stránky nezobrazují správně. Mohlo by to být kvůli tomu, že byl ve vašem prohlížeči deaktivován JavaScript nebo není váš internetový prohlížeč již aktuální, resp. kompatibilní s naší stránkou. Aktivujte prosím JavaScript nebo se stránku pokuste vyvolat pomocí jiného internetového prohlížeče, např. Chrome, Firefox nebo Safari. Případně se obraťte se svojí žádostí na oddělení péče o zákazníky – tým ochrany osobních údajů.

Jste-li např. aktivním nebo bývalým zaměstnancem, účastníkem bakalářského/magisterského studijního programu, učněm, účastníkem duálního studia, praktikantem, agenturním zaměstnancem, blízkým rodinným příslušníkem zaměstnance, uchazečem o práci ve společnosti Volkswagen AG nebo zaměstnancem některé z koncernových společností, poskytujeme vám na této straně přehled vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GRPD), a jak můžete tato práva uplatnit vůči společnosti Volkswagen AG.

Jste-li kupujícím vozidla nebo najímáte-li si vozidlo společnosti Volkswagen AG a přejete-li si např. informaci o leasingu vozidla nebo službách Car-Net / We Connect, předložte prosím svoji žádost prostřednictvím skupiny subjektu údajů Zákazníci a zájemci.

Máte právo získat od nás informace o zpracování svých osobních údajů.

Jak můžete uplatnit toto právo?

Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Zprávu s informacemi obdržíte během jednoho měsíce od podání žádosti. Jsou poskytovány především informace o vašich kmenových datech, kategoriích údajů a procesech zpracování údajů v rámci vašeho pracovního poměru u společnosti Volkswagen AG.

Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných, resp. doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Budou-li splněny podmínky stanovené v čl. 17 GDPR, máte právo požadovat výmaz svých údajů. Podle tohoto článku můžete požadovat výmaz svých osobních údajů například tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Kromě toho můžete požadovat výmaz tehdy, když byly údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu a vy tento souhlas odvoláte.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Budou-li splněny podmínky stanovené v čl. 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů. Tak tomu může být například tehdy, když popíráte přesnost svých údajů. Po dobu ověření přesnosti údajů můžete požadovat omezení zpracování.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se provádí zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Volkswagen AG nebo třetí strany nebo je nezbytné k plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo se provádí při výkonu veřejné moci, máte právo vznést proti zpracování svých údajů námitku z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace. V případě vznesení námitky vás žádáme o sdělení důvodů, kvůli kterým zpracování údajů odmítáte.
Dále máte právo odmítnout zpracování svých údajů za účelem přímé reklamy. Totéž platí pro profilování, pokud souvisí s přímou reklamou.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se provádí zpracování údajů na základě souhlasu nebo se zakládá na plnění smlouvy a navíc se provádí za použití automatizovaného zpracování, máte podle čl. 20 GDPR právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému zpracovateli údajů.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se zpracování údajů provádí na základě souhlasu, máte právo zpracování údajů v rámci tohoto souhlasu kdykoliv bezplatně a s účinností do budoucna odvolat.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Kromě toho máte právo podat ohledně zpracování svých údajů stížnost u dozorového úřadu (např. u zemského pověřence pro ochranu osobních údajů v Dolním Sasku). V ostatním můžete uplatnit nároky v rámci občanskoprávního řízení.

Váš příslušný orgán: oddělení práv subjektu údajů pro údaje zaměstnanců společnosti Volkswagen AG

Poštovní adresa         E-mail:
Poštovní adresa Volkswagen AG P. O. Box 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NĚMECKO
E-mail: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de