Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Ak ste zákazníkom spoločnosti Volkswagen AG, t. j. súkromne nakupujete, nakupovali ste alebo máte v pláne nakupovať služby alebo produkty spoločnosti Volkswagen AG, alebo sa zaujímate o služby alebo produkty spoločnosti Volkswagen AG, na tejto stránke vám poskytneme prehľad vašich práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a spôsob, ako si ich môžete uplatniť voči spoločnosti Volkswagen AG.

Máte právo dostávať od nás informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Ako môžem podať žiadosť?

V závislosti od vašich práv máte rôzne možnosti podania žiadosti v spoločnosti Volkswagen AG. Ak chcete požiadať o informácie, použite webový formulár.

Ako sa vykonáva identifikácia a overenie?

Len čo dostaneme vašu žiadosť, pokúsime sa vás identifikovať pomocou našich systémov. Ak sa nám to nepodarí okamžite, dostanete od nás žiadosť o identifikáciu. Možnosť na identifikáciu máte k dispozícii 4 týždne a vykonáva ju služba PostIdent nášho partnera Deutsche Post. Viac na:

Ak ste podali žiadosť týkajúcu sa údajov o vozidle, musíte preukázať svoju totožnosť. Na tento účel budeme od vás potrebovať pri podávaní žiadosti príslušné dokumenty, ako je identifikačné číslo vozidla a doklad o držbe.

Ako dlho trvá spracovanie?

Lehota na spracovanie žiadosti je minimálne jeden a maximálne tri mesiace od jej prijatia.

Aký je postup pri spätnej väzbe?

Po spracovaní vašej žiadosti dostanete odpoveď buď digitálne, alebo poštou.

Identifikačné číslo vozidla je medzinárodne štandardizované , 17-miestne sériové číslo na jedinečnú identifikáciu motorového vozidla. Číslo nájdete jednak v osvedčení o evidencii časť 1. VIN je súčasne niekoľkokrát umiestnené aj na samotnom vozidle, zvyčajne v motorovom priestore alebo na pravej strane vozidla. Na základe vami uvedeného VIN vyhľadáme v systémoch spoločnosti Volkswagen AG vaše osobné údaje pre informačnú správu podľa GDPR. Žiadame vás, aby ste podávali len žiadosti, ktoré sa týkajú osobných vozidiel pochádzajúcich z produkcie divízií VW Osobné vozidlá alebo VW Úžitkové vozidlá.

Zdroj: Spolková republika Nemecko, Spolkové ministerstvo vnútra – Bundesdruckerei GmbH
Použité ilustrácie sú upravené verzie. Uvedený zdroj odkazuje na pôvodný dokument bez začiernenia.

VIN nájdete v osvedčení o evidencii časť 1 v bode „E“.

Uvedené obdobie držby je časový rámec, počas ktorého si želáte dostávať informácie o vašich osobných údajoch súvisiacich s vaším VIN. Na toto obdobie držby musíte predložiť doklady.

Nahrať môžete až 5 súborov. Spoločnosť Volkswagen AG akceptuje ako doklad o dobe držby nasledujúce dokumenty:

  • Osvedčenie o evidencii časť 1 (malý technický preukaz)
  • Osvedčenie o držbe od registračného orgánu

Ak tieto dva doklady nie sú vystavené na vaše meno, potrebujeme od vás deklaráciu súhlasu od držiteľa vozidla, ktorého meno je uvedené v doklade o držbe. Príslušné formuláre na prenechanie vozidla nájdete v sekcii na sťahovanie.

Máte právo začierniť údaje v dokladoch totožnosti a overeniach, ktoré odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen AG nepotrebuje na overenie vašej totožnosti a/alebo držby vozidla. V informačnom liste o maskovaní v sekcii na sťahovanie nájdete informácie o tom, ktoré údaje môžete zamaskovať.

V našom webovom formulári na vyžiadanie informácií (privacy.volkswagen.com/request) môžete po uvedení vášho Volkswagen ID v súlade s čl. 15 GDPR získať informácie o vašich osobných údajoch uložených v centrálnom účte používateľa Volkswagen ID vrátane s tým spojených digitálnych služieb (napr. We Park, Volkswagen Connect) . Na to potrebujeme e-mailovú adresu, ktorú ste uložili ako Volkswagen ID. Používa sa na tzv. postup Double-Opt-In. V tomto procese sa na zadanú e-mailovú adresu odošle e-mail so žiadosťou o potvrdenie. Vaša žiadosť sa v tomto prípade spracuje až po výbere príslušného potvrdzovacieho odkazu. Nezabudnite, že platnosť odkazu vyprší po 48 hodinách. Pri nepotvrdení sa Volkswagen ID nepoužije na zistenie vašich osobných údajov.

Ak chcete uviesť viaceré Volkswagen ID, pošlite ďalšiu žiadosť o informácie.

Nezabúdajte tiež na možnosť prezerania, úpravy alebo vymazania vašich osobných údajov spracovaných v rámci digitálnych služieb spoločnosti Volkswagen AG na vlastnú zodpovednosť. Tento rozsah funkcií ponúkajú nasledujúce služby:

Máte právo od nás požadovať opravu príslušných nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov.

Môžete ísť napr. o nesprávne informácie vo vašich kmeňových údajoch, pri ktorých sa v prípade opravy zvyčajne nevyžaduje žiadne ďalšie dokazovanie.

Ak chcete požiadať o zmenu mena, napr. z dôvodu sobáša, je potrebné predložiť doklady preukazujúce túto zmenu.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Máte právo požadovať vymazanie vašich údajov, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 17 GDPR. Potom môžete napríklad požiadať o vymazanie vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie, ak vaše údaje spracujeme na základe vášho súhlasu a tento súhlas odvolávate.

Odporúčame vám, aby ste žiadosť o uplatnenie práva na vymazanie podali po tom, ako ste podali žiadosť o poskytnutie informácií o vašich osobných údajoch. V takom prípade nás pri podávaní žiadosti o vymazanie kontaktujte a uveďte svoju žiadosť a ID žiadosti z predchádzajúcej žiadosti o informácie.

Ak ste predtým nepodali žiadosť o informácie o vašich osobných údajov, chceli by sme vás požiadať o uvedenie vášho dôvodu na vymazanie, a ak je to možné, tak aj konkrétne spracovanie, pričom uveďte aj svoje údaje (aspoň: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia).

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak sú splnené podmienky čl. 18 GDPR. Ide napríklad o situáciu, keď spochybníte správnosť vašich údajov. Počas trvania overovania správnosti údajov môžete požadovať obmedzenie spracúvania.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak sa spracovanie vykonáva na základe oprávneného záujmu spoločnosti Volkswagen AG alebo tretej strany alebo na základe verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, máte právo namietať spracúvanie vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie. V prípade takéhoto namietania vás žiadame, aby ste nás informovali o dôvodoch namietania spracúvania vašich údajov.
Máte tiež právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu. Platí to aj pre profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Pokiaľ je spracúvanie údajov založené na súhlase alebo plnení zmluvy a vykonáva sa taktiež pomocou automatizovaného spracúvania, máte podľa čl. 20 GDPR právo na získanie vlastných údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenos inému spracovateľovi údajov.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať spracúvanie údajov v rozsahu súhlasu s účinnosťou do budúcnosti.

Ako môžete toto právo uplatniť?
Na vašu žiadosť použite náš webový formulár alebo nižšie uvedené kontaktné údaje.

Okrem toho máte tiež právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (napr. krajinskému komisárovi pre ochranu údajov Dolného Saska) na naše spracúvanie vašich údajov. Vo zvyšku sú vám na uplatnenie nárokov k dispozícii občianske súdy.

Vaša kontaktná osoba: odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov

Poštová adresa:         Tel.:   Tel. int.: E-mail:
Poštová adresa: Volkswagen AG Tím na ochranu údajov Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NEMECKO
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de