Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

A. Prevádzkovateľ

Teší nás, že ste navštívili webovú stránku spoločnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Braunschweig pod číslom HRB 100484 („Volkswagen AG“). V nasledujúcom texte vám prinášame informácie o získavaní, spracúvaní a využívaní vašich údajov.


B. Všeobecné informácie

V zásade môžete navštíviť webové stránky spoločnosti Volkswagen AG bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste. V takom prípade získame automaticky iba tieto údaje denníka:

 1. Operačný systém, ktorý používate, webový prehliadač, ktorý používate, nastavené rozlíšenie obrazovky a
 2. dátum a čas vašej návštevy našej webovej stránky.

Pokiaľ nasledujúce časti neuvádzajú nič iné, spracúva údaje výlučne spoločnosť Volkswagen AG.


C. Zhromažďovanie, spracúvanie a používanie vašich osobných údajov

I. Používanie webového formulára

Na webovej stránke privacy.volkswagen.com máte možnosť podať žiadosť v súlade s GDPR (napr. žiadosť o informácie alebo opravu) týkajúcu sa osobných údajov, ktoré spoločnosť Volkswagen AG spracúva, prostredníctvom webového formulára. Údaje poskytnuté v tejto súvislosti (pozri časť „II. Spracúvané údaje“) sa použijú výlučne na účely spracúvania vašej žiadosti, ako aj identifikácie a legitímnosti vašich údajov. Spracúvanie sa vykonáva na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť Volkswagen AG (pozri čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. c) GDPR). Na potvrdenie vašej žiadosti a e-mailovej adresy používa spoločnosť Volkswagen AG v prípade potreby takzvaný postup Double Opt-In. V tomto procese sa na zadanú e-mailovú adresu odošle e-mail so žiadosťou o potvrdenie. V súvislosti s postupom Double-Opt-In dokumentujeme nasledujúce údaje:

 • IP adresu, dátum a čas odoslania webového formulára
 • IP adresu, dátum a čas potvrdenia e-mailu s Double-Opt-In

Ak je na ochranu vašich údajov pri vašej žiadosti potrebný výber bezpečnostnej otázky vrátane odpovede, budete pri vypĺňaní webového formulára vyzvaní na jej dodatočné doplnenie. 

Ak si už neželáte, aby spoločnosť Volkswagen AG spracúvala vašu žiadosť, môžete túto žiadosť zrušiť prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@volkswagen.de.

Pri použití webového formulára sa medzi vaším koncovým zariadením a naším serverom vytvorí šifrované spojenie. Naše bezpečnostné opatrenia zodpovedajú stavu techniky a neustále ich zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

II. Spracúvané údaje

Nasledujúci text poskytuje vysvetlenie, prečo potrebujeme v súvislosti so žiadosťou vaše osobné údaje:

Meno:  Vaše celé meno bude použité na zistenie osobných údajov spracúvaných v rámci spoločnosti Volkswagen AG. Okrem toho sa vaše meno použije na identifikáciu vašej osoby a v prípade potreby na overenie držby vozidla.

Dátum narodenia: Váš dátum narodenia sa použije na identifikáciu vašej osoby a zistenie vašich spracúvaných osobných údajov. Kombinácia vášho mena, priezviska a dátumu narodenia nám umožňuje správnu identifikáciu vašej osoby, pretože tieto údaje sú zvyčajne uvedené vo všetkých medzinárodných dokladoch totožnosti. To nám umožňuje zabezpečiť, aby sa žiadne z vašich osobných údajov neposkytli neoprávneným tretím stranám.

Adresa: Vaša adresa (s povinnými údajmi: ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina) sa použije na zistenie osobných údajov spracúvaných v rámci spoločnosti Volkswagen AG. Okrem toho sa vaša adresa (s vyššie uvedenými povinnými údajmi) použije na identifikáciu vašej osoby a príp. na overenie držby vozidla. Ďalej potrebujeme vašu adresu aj na to, aby sme s vami mohli v súvislosti s vašou žiadosťou príp. komunikovať poštou.

Adresa spoločnosti: Vaša adresa (s povinnými informáciami: názov spoločnosti, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina) sa použije na určenie osobných údajov spracúvaných v rámci spoločnosti Volkswagen AG. Okrem toho sa vaša adresa (s vyššie uvedenými povinnými údajmi) použije na identifikáciu vašej osoby, ako aj na umožnenie poštovej komunikácie s vami v kontexte vašej žiadosti

Volkswagen ID / e-mailová adresa: Ak máte žiadosť týkajúcu sa osobných údajov uložených v centrálnom účte používateľa Volkswagen ID vrátane digitálnych služieb, ktoré sú s týmto účtom spojené, potrebujeme aj vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uložili pre svoj účet Volkswagen ID. Ak nemáte centrálny účet používateľa Volkswagen ID, môžete uviesť svoju e-mailovú adresu. Vaše Volkswagen ID, resp. e-mailová adresa sa použijú na určenie osobných údajov spracúvaných v rámci spoločnosti Volkswagen AG, na postup Double-Opt-In a na komunikáciu s vami, napr. v prípade otázok týkajúcich sa vašej žiadosti. Ak chcete uviesť viaceré Volkswagen ID/e-mailové adresy, pošlite ďalšiu žiadosť o informácie.

Osobné číslo: Vaše osobné číslo sa použije na vašu identifikáciu a na určenie vašich spracúvaných osobných údajov v rámci vášho pracovného pomeru. Kombinácia vášho mena, priezviska a osobného čísla nám pomôže pri správnej identifikácii vašej osoby. To nám umožňuje zabezpečiť, aby sa žiadne z vašich osobných údajov neposkytli neoprávneným tretím stranám.

Koncernová spoločnosť: Ak ste alebo ste boli zamestnancom koncernovej spoločnosti, požadujeme údaje o koncernovej spoločnosti, v ktorej pracujete alebo ste pracovali, aby mohli rýchlo a jednoznačne identifikovať vašu osobu.

Používateľské meno: Ak ste sa uchádzali o zamestnanie v spoločnosti Volkswagen AG, použije sa na vašu identifikáciu a na určenie vašich spracúvaných osobných údajov voliteľne vaše používateľské meno. Kombinácia vášho mena, priezviska a používateľského mena nám pomôže pri správnej identifikácii vašej osoby. To nám umožňuje zabezpečiť, aby sa žiadne z vašich osobných údajov neposkytli neoprávneným tretím stranám.

Zákaznícke číslo / zákaznícke ID: Ak ste ako dotknutá osoba uzavreli zmluvu s veľkoodberateľom so spoločnosťou Volkswagen AG alebo ste flotilovým zákazníkom a veľkoodberateľom, potrebujeme vaše zákaznícke číslo/zákaznícke ID na identifikáciu a určenie vašich osobných údajov spracúvaných v našich systémoch.

D.U.N.S. Číslo / ID profilu B2B alebo ID používateľa koncernu: Ak ste registrovaní ako partner na ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com), rovnako aj ak ste alebo ste boli zamestnaní ako dodávateľ či poskytovateľ služieb v spoločnosti Volkswagen AG, potrebujeme vaše ID profilu B2B alebo ID používateľa koncernu na identifikáciu a určenie osobných údajov spracúvaných v rámci spoločnosti Volkswagen AG.

Identifikačné číslo vozidla: Ak máte žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov spojených s identifikačným číslom vozidla (VIN), potrebujeme, aby ste nám poskytli príslušné identifikačné čísla vozidiel a tiež obdobie (začiatok a koniec držby), pre ktoré vám vzniklo oprávnenie. Aby sme mohli skontrolovať, či máte potrebné oprávnenie, potrebujeme doklad o držbe, resp. súhlas/povolenie od príslušného držiteľa vozidla (overenie). Na príslušných dokladoch na preukázanie držby by ste mali zamaskovať (začierniť) nepotrebné údaje, pozri Informačný list o maskovaní.

III. Overenie pri prenechaní vozidla

Aby sme vám mohli poskytnúť informácie o osobných údajoch uvedeného vozidla, pri ktorom nie ste držiteľom, potrebujeme súhlas/povolenie od príslušného držiteľa vozidla na obdobie jeho prenechania.

Na to používame vyhlásenie o súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR) od držiteľa vozidla, ktoré je uložené na webovej stránke privacy.volkswagen.com, a to na jednoznačné priradenie osobných údajov z vozidla k vašej osobe. V rámci získania súhlasu sa na overenie a prípadný kontakt v rámci spracovania vašej žiadosti spracujú nasledujúce údaje držiteľa vozidla: priezvisko, meno, adresa držiteľa vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN), ako aj telefónne číslo alebo voliteľne e-mailová adresa.

Od žiadateľa sa zisťuje jeho meno, dátum narodenia a obdobie používania vozidla, aby bolo možné zabezpečiť priradenie vozidla k jeho osobe.

IV. Doba uchovávania vašej žiadosti

Komunikácia s vami bude v spoločnosti Volkswagen AG zdokumentovaná päť rokov, a to vrátane osobných údajov, ktoré ste spoločnosti Volkswagen AG oznámili spolu so svoju žiadosťou. Spracúvanie je založené na posúdení záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Spoločnosť Volkswagen AG háji v tejto súvislosti tieto záujmy: V rámci obdobia uchovávania nám dokumentácia vašej žiadosti umožňuje rýchlejšie preskúmanie a spracovanie vašich otázok a sťažností a vykonaná identifikácia a oprávnenie sa môžu opätovne použiť na uplatnenie ďalších práv dotknutej osoby, aby ste v tomto období nemuseli na to opakovane vynakladať zbytočné úsilie.

V. Poskytovanie digitálnych údajov

Aby sme vám mohli poskytnúť informačnú správu alebo kópiu údajov elektronicky, môžete využiť náš portál na sťahovanie dokumentov uvedený na tejto webovej stránke. Prístup získate zadaním ID vašej žiadosti v spojení s jednorazovým heslom, ktoré vám zašleme poštou. Ak sa chcete prihlásiť druhýkrát, musíte z bezpečnostných dôvodov požiadať o nové jednorazové heslo. Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov vášho účtu používateľa Volkswagen.

Ak je na ochranu vašich údajov pri vašej žiadosti potrebný výber bezpečnostnej otázky vrátane odpovede, budete v rámci prihlasovania na portáli na sťahovanie vyzvaní na jej doplnenie. 

Údaje sa budú uchovávať na stiahnutie 30 dní a potom sa automaticky vymažú.

VI. Používanie Volkswagen ID

Na používanie niektorých funkcií webovej stránky môžete voliteľne používať účet používateľa Volkswagen ID spoločnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Braunschweigu pod číslom HRB 100484 („Volkswagen AG“). Volkswagen ID môžete použiť na prihlásenie do mnohých služieb (napr. webových stránok alebo aplikácií) spoločnosti Volkswagen AG alebo tretích strán. Volkswagen ID slúži ako centrálny účet používateľa, v ktorom môžete centrálne spravovať svoje údaje. Spracovanie údajov potrebných na tento účel sa vykonáva v rámci plnenia zmluvy (pozri čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Na registráciu je potrebná vaša e-mailová adresa a heslo, ktoré ste si sami zvolili. Rešpektujte detailné vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre Volkswagen ID. Toto vyhlásenie nájdete na adrese https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Ak sú na používanie jednotlivých funkcií webovej stránky potrebné informácie z vášho účtu používateľa Volkswagen ID, budeme vás pri prvej registrácii na tejto webovej stránke informovať o tom, ktoré informácie musíte zverejniť vo svojom Volkswagen ID pre príslušnú funkciu alebo službu, pričom platnosť vášho súhlasu automaticky vyprší po troch rokoch.

VII. Identifikácia prostredníctvom postupu POSTIDENT

Ak vás v systémoch spoločnosti Volkswagen AG nedokážeme jednoznačne identifikovať, sú potrebné ďalšie identifikačné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje sa neposkytnú neoprávneným tretím stranám. Na tento účel Volkswagen AG využíva postup POSTIDENT spoločnosti Deutsche Post AG, ktorý umožňuje vašu identifikáciu prostredníctvom videočetu alebo priamo na pobočke pošty do štyroch týždňov od nášho upozornenia. Po ukončení procesu nám spoločnosť Deutsche Post AG zašle vaše identifikačné údaje, ktoré sa použijú výlučne na zistenie vašej totožnosti. Po úspešnej identifikácii vaše osobné údaje spracované v rámci POSTIDENT vymažeme. Informácie o spracúvaní údajov nášho identifikačného partnera, spoločnosti Deutsche Post AG, v rámci postupu POSTIDENT sú k dispozícii na adrese: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html

VIII. Využívanie sprostredkovateľov

Na plnenie našich zákonných povinností, ako aj na ochranu našich vlastných oprávnených záujmov využívame sprostredkovateľov. S nimi sme uzavreli príslušné zmluvy o sprostredkovaní. Vami sprístupnené údaje sa pritom spravidla spracúvajú v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pri technicky podmienenej systémovej chybe, ktorej riešenie nie je možné v rámci normálneho procesu podpory, sa nedá vylúčiť prístup k osobným údajom z prostredia mimo EHS. Na zaručenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov uzatvorí spoločnosť Volkswagen AG s príjemcami v neistých tretích krajinách štandardné zmluvné doložky EÚ. Použité štandardné zmluvné doložky EÚ môžete vyvolať na webovej stránke Európskej komisie prostredníctvom URL odkazu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Na účely spracovania vašej žiadosti a na účely dokumentácie sa používajú títo sprostredkovatelia:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Na účely identifikácie dotknutých osôb sa využíva tento sprostredkovateľ:

 • Deutsche Post AG

Na podporu nášho IT systému sa používajú títo sprostredkovatelia:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

Na účely hostingu údajov sa používajú títo sprostredkovatelia:

 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH


D. Používanie horúcej linky pre prípady porušenia ochrany osobných údajov

Horúca linka pre prípady porušenia ochrany osobných údajov slúži na nahlásenie možného porušenia ochrany údajov spoločnosťou Volkswagen AG. Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete telefonicky alebo elektronicky, keď nás kontaktujete a oznamujete možné porušenie ochrany údajov. Ide najmä o tieto údaje:

 • vaše meno,
 • vašu adresu (firemnú, resp. súkromnú),
 • ďalšie kontaktné údaje, najmä telefónne čísla a e-mailové adresy,
 • prípadne údaje o vašom objednávateľovi, resp. zamestnávateľovi,
 • číslo zákazníka alebo dodávateľa a ďalšie identifikačné prvky,
 • všetky ostatné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s porušením ochrany údajov.

V rámci vášho hlásenia spracúvame aj určité ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na plnenie našich povinností v rámci hlásenia porušení ochrany údajov, alebo ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete. K týmto údajom patria najmä:

 • údaje z korešpondencie (poštovej a elektronickej) medzi vami a nami,
 • údaje z inej elektronickej (napr. elektronické vstupné masky) alebo telefonickej komunikácie,
 • osobné údaje, ktoré sme uložili z údajov o vás, resp. o vašom objednávateľovi, ktoré už máme u nás v spoločnosti Volkswagen AG k dispozícii.

Tieto údaje spracúvame, len ak to je nevyhnutné z dôvodu plnenia našich zákonných povinností alebo zmluvy uzavretej s vami alebo s vaším objednávateľom alebo na predzmluvné opatrenia, alebo ak ide o náš oprávnený záujem, alebo ak ste so spracovaním údajov súhlasili.

Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov (napr. úrady, internet) spracúvame, len ak je to právne prípustné, napríklad, pretože je to nevyhnutné na plnenie našich povinností.

I. Účel

Údaje poskytnuté v tejto súvislosti použijeme výlučne na spracovanie vášho oznámenia, ako aj na identifikáciu a overenie vašich informácií (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR). Ako prevádzkovateľ v zmysle GDPR podliehame rozsiahlym overovacím, oznamovacím a informačným povinnostiam v súlade s čl. 33 a čl. 34 GDPR.

II. Poskytovanie údajov

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ

 • ste s takýmto prenosom údajov nesúhlasili,
 • nám oprávnenie alebo povinnosť na prenos údajov nevzniká na základe právnych ustanovení a/alebo úradných alebo súdnych príkazov,
 • nie je poskytovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu.

V tejto súvislosti upozorňujeme na nasledujúce prenosy údajov:

1. Prenos údajov pridruženým spoločnostiam na objasnenie a odvrátenie porušení ochrany údajov

Na spracovanie predovšetkým porušení ochrany údajov prekračujúcich rámec koncernu prenášame osobné údaje v konkrétnych prípadoch do spoločností [v Nemecku a Európskom hospodárskom priestore], ktoré sú pridružené k spoločnosti Volkswagen AG podľa koncernového práva v zmysle § 15 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (AktG).

2. Prenos údajov dodávateľom a zákazníkom

V konkrétnych prípadoch prenášame vaše údaje aj dodávateľom a zákazníkom, ako aj kooperačným partnerom, ak je to potrebné na elimináciu alebo minimalizáciu rizika porušenia ochrany údajov, alebo ak ste s tým súhlasili.

3. Prenos údajov orgánom

Pokiaľ musíme vaše údaje poskytnúť príslušným orgánom v rámci plnenia našich povinností podľa čl. 33 a čl. 34 GDPR, alebo ak to vyžadujú príslušné orgány, vaše údaje poskytneme zodpovedajúcim spôsobom.

III. Doba uchovávania vašej žiadosti

Spoločnosť Volkswagen AG uchováva komunikáciu s vami vrátane vašich osobných údajov týkajúcich sa upozornení na možné porušenia ochrany údajov po dobu 6 kalendárnych rokov plus jeden deň. Spracúvanie je založené na posúdení záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Záujmom spoločnosti Volkswagen AG je v tomto prípade uplatnenie a obhajoba právnych nárokov.

IV. Využitie sprostredkovateľa

Na plnenie našich zákonných povinností, ako aj na ochranu našich vlastných oprávnených záujmov využívame sprostredkovateľov. Vašu žiadosť spracuje spoločnosť Volkswagen Group Services GmbH.


E. Používanie súborov cookie

Spoločnosť Volkswagen AG používa na svojich webových stránkach rôzne súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory s informáciami o konfigurácii, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Principiálne sa súbory cookie dajú rozdeliť do troch kategórií.

 1. Tzv. funkčné súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky. Spracovanie funkčných súborov cookie je potrebné na umožnenie vašej návštevy na webovej stránke (pozri čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). 

 2. Komfort návštevy webovej stránky zvyšujú tzv. komfortné súbory cookie, ktoré napríklad ukladajú vaše jazykové nastavenia. Právnym základom na používanie komfortných súborov cookie je oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení komfortu pri návšteve webovej stránky. Spracovanie údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Viac informácií nájdete v oddiele F. Vaše práva.

 3. Sledovacie súbory cookie sa používajú na vytvorenie pseudonymizovaného profilu používania. Sledovacie súbory cookie sa používajú, len keď ich návštevník webovej stránky odsúhlasí (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas sa poskytuje pomocou tzv. bannera súborov cookie, ktorý musíte aktívne odkliknúť.
  Viac informácií o tom, ako môžete svoj súhlas odvolať, nájdete v oddiele F. Vaše práva.

Ďalšie informácie o našich súboroch cookie nájdete v zásadách Cookie na našej webovej stránke privacy.volkswagen.com.


F. Vaše práva

Nižšie uvedené práva si môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť voči spoločnosti Volkswagen AG. Ďalšie informácie o uplatňovaní vašich práv nájdete v oddiele G.

Právo na prístup k údajom: Máte právo od nás žiadať informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Právo na opravu: Máte právo požadovať od nás opravu príslušných nesprávnych alebo neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie: Máte právo požadovať vymazanie vašich údajov, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 17 GDPR. Potom môžete napríklad požiadať o vymazanie vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie, ak vaše údaje spracujeme na základe vášho súhlasu a tento súhlas odvolávate.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak sú splnené podmienky čl. 18 GDPR. Ide napríklad o situáciu, keď spochybníte správnosť vašich údajov. Počas trvania overovania správnosti údajov môžete požadovať obmedzenie spracúvania.

Právo namietať: Ak sa spracovanie vykonáva na základe oprávneného záujmu spoločnosti Volkswagen AG alebo tretej strany alebo na základe verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, máte právo namietať spracúvanie vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie. V prípade takéhoto namietania vás žiadame, aby ste nás informovali o dôvodoch namietania spracúvania vašich údajov.
Máte tiež právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu. Platí to aj pre profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov: Pokiaľ je spracúvanie údajov založené na súhlase alebo plnení zmluvy a vykonáva sa taktiež pomocou automatizovaného spracúvania, máte právo na získanie vlastných údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenos inému sprostredkovateľovi.

Právo na odvolanie súhlasu: Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať spracúvanie údajov v rozsahu súhlasu s účinnosťou do budúcnosti.

Právo na podanie sťažnosti: Okrem toho máte tiež právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (napr. krajinskému komisárovi pre ochranu údajov Dolného Saska) na naše spracúvanie vašich údajov. Vo zvyšku sú vám na uplatnenie nárokov k dispozícii občianske súdy.


G. Vaše kontaktné osoby

Kontaktné osoby na uplatňovanie vašich práv

Kontaktné osoby na uplatňovanie vašich práv a ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke privacy.volkswagen.com.


Zodpovedná osoba

Naša zodpovedná osoba je vám ako kontaktná osoba k dispozícii pre žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
NEMECKO
dataprivacy@volkswagen.deStav: mája 2024