Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

A. Administrator danych

Cieszymy się z Pana/Pani wizyty na stronie internetowej firmy Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Brunszwiku pod numerem HRB 100484 („Volkswagen AG”). Poniżej prezentujemy informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych.

B. Informacje ogólne

Zasadniczo możliwe jest odwiedzanie stron internetowych Volkswagen AG bez informowania nas o swojej tożsamości. Otrzymujemy wtedy automatycznie tylko następujące dane protokołu:

 1. wykorzystywany system operacyjny, przeglądarka internetowa oraz ustawiona rozdzielczość ekranu i
 2. data oraz godzina wizyty.

O ile poniższe sekcje nie stanowią inaczej, dane są przetwarzane wyłącznie przez Volkswagen AG.

C. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

I. Korzystanie z formularza internetowego

Na stronie internetowej privacy.volkswagen.com za pomocą formularza internetowego można składać wnioski zgodnie z RODO (np. wnioski o udzielenie informacji lub poprawienie danych) dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Volkswagen AG. Dane przekazane w związku z tym procesem (patrz sekcja „II. Przetwarzane dane”) będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania Państwa zapytania oraz identyfikacji i potwierdzenia Państwa danych. Przetwarzanie odbywa się celem wypełnienia obowiązku prawnego, któremu Volkswagen AG podlega (por. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO). W razie potrzeby Volkswagen AG stosuje tzw. procedurę double opt-in, aby potwierdzić Państwa wniosek i adres e-mail. W ramach tej procedury na podany adres e-mail zostaje przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie. W związku z procedurą „double-opt-in” dokumentujemy następujące dane:

 • adres IP, data i godzina wysłania formularza internetowego
 • adres IP, data i godzina potwierdzenia adresu e-mail w ramach „double-opt-in”

Jeżeli potrzeba ochrony Państwa danych wymaga wyboru pytania zabezpieczającego wraz z odpowiedzią w żądaniu, zostaną Państwo poproszeni o podanie go dodatkowo podczas wypełniania formularza internetowego.

W przypadku chęci rezygnacji z rozpatrywania wniosku przez Volkswagen AG istnieje możliwość anulowania go przy użyciu adresu e-mail privacy@volkswagen.de.

W przypadku korzystania z formularza internetowego pomiędzy urządzeniem końcowym a naszym serwerem nawiązywane jest szyfrowane połączenie. Nasze środki bezpieczeństwa odpowiadają aktualnemu stanowi techniki i są ulepszane w miarę rozwoju technologii.

II. Przetwarzane dane

Poniżej wyjaśniono, do czego potrzebne są dane osobowe umieszczane we wniosku:

Imię i nazwisko: Pełne imię i nazwisko jest używane w celu ustalenia danych osobowych przetwarzanych przez Volkswagen AG. Ponadto imię i nazwisko służą do identyfikacji oraz w razie potrzeby, do potwierdzenia posiadania pojazdu.

Data urodzenia: Data urodzenia służy do identyfikacji i ustalenia przetwarzanych danych osobowych. Imię i nazwisko oraz data urodzenia pozwalają nam na prawidłową identyfikację, ponieważ informacje te są zazwyczaj dostępne na wszystkich międzynarodowych dokumentach identyfikacyjnych. Dzięki temu możemy zapewnić, że żadne dane osobowe nie trafią do nieuprawnionych osób trzecich.

Adres: Adres (z obowiązkowymi danymi, takimi jak ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) jest wykorzystany do ustalenia danych osobowych przetwarzanych przez Volkswagen AG. Ponadto adres (wraz z powyższymi obowiązkowymi danymi) umożliwia identyfikację oraz w razie potrzeby potwierdzenie posiadania pojazdu. Ponadto potrzebujemy adresu do komunikowania się drogą pocztową w związku z wnioskiem.

Adres firmowy: Państwa adres (z obowiązkowymi danymi, takimi jak nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) jest wykorzystywany do ustalenia danych osobowych przetwarzanych przez Volkswagen AG. Ponadto adres (wraz z wyżej wymienionymi obowiązkowymi danymi) będzie wykorzystywany do identyfikacji osoby oraz, w razie potrzeby, do komunikacji drogą pocztową w kontekście wniosku.

Volkswagen ID / adres e-mail: W przypadku wniosków dotyczących danych osobowych przechowywanych na centralnym koncie użytkownika Volkswagen ID, włącznie z powiązanymi usługami cyfrowymi, potrzebujemy adresu e-mail zapisanego jako Volkswagen ID. W razie nieposiadania centralnego konta użytkownika Volkswagen ID można podać swój adres e-mail. Volkswagen ID lub adres e-mail jest wykorzystywany do ustalenia danych osobowych przetwarzanych przez Volkswagen AG, do przeprowadzania procedury „double-opt-in” oraz do komunikacji, np. w przypadku ewentualnych pytań dotyczących wniosku. Jeśli chcą Państwo podać więcej niż jeden Volkswagen ID / adres e-mail, prosimy o przesłanie kolejnego wniosku o udzielenie informacji.

Numer personalny: służy do identyfikacji użytkownika i określenia jego danych osobowych przetwarzanych w ramach stosunku zatrudnienia. Kombinacja imienia, nazwiska i numeru personalnego użytkownika umożliwia nam prawidłową identyfikację. Dzięki temu możemy zapewnić, że żadne dane osobowe nie trafią do nieuprawnionych osób trzecich.

Spółka grupy kapitałowej: jeśli użytkownik jest lub był pracownikiem spółki z naszej grupy kapitałowej, wymagamy podania danych tej spółki, w której użytkownik pracuje lub pracował, w celu szybkiej i jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

Nazwa użytkownika: Jeśli ubiegali się Państwo o pracę w firmie Volkswagen AG,  opcjonalnie użyje Państwa nazwy użytkownika w celu identyfikacji i określenia przetwarzanych danych osobowych. Kombinacja imienia, nazwiska i nazwy użytkownika umożliwia nam prawidłową identyfikację. Dzięki temu możemy zapewnić, że żadne dane osobowe nie trafią do nieuprawnionych osób trzecich.

Nr klienta / ID klienta: jeżeli Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zawarli z Volkswagen AG umowę dla klienta korporacyjnego lub są zatrudnieni u klienta flotowego i korporacyjnego, wymagamy podania Państwa numeru klienta / ID klienta w celu identyfikacji i określenia danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach.

Numer D.U.N.S. / ID profilu B2B lub ID użytkownika z grupy kapitałowej: jeżeli są Państwo partnerem zarejestrowanym na platformie ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) oraz są lub byli Państwo dostawcą lub usługodawcą Volkswagen AG, wymagamy podania Państwa ID profilu B2B lub ID użytkownika z grupy kapitałowej w celu identyfikacji i określenia danych osobowych przetwarzanych przez Volkswagen AG.

Numer identyfikacyjny pojazdu: Jeśli mają Państwo pytanie dotyczące danych osobowych powiązanych z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN), potrzebujemy odpowiednich numerów identyfikacyjnych pojazdu, a także informacji o okresie posiadania uprawnień (początek i koniec okresu posiadania pojazdu). W celu sprawdzenia uprawnień potrzebujemy dokumentu potwierdzającego posiadanie lub zgody/pozwolenia posiadacza pojazdu (potwierdzenie prawdziwości danych). Na odpowiednich dokumentach potwierdzających posiadanie dane, które są niepotrzebne, powinny być zanonimizowane (zaczernione), patrz Karta informacyjna dotycząca anonimizacji.

III. Potwierdzenie prawdziwości danych w przypadku przekazania pojazdu

Aby móc udzielać Państwu informacji o danych osobowych powiązanych z pojazdem, którego nie jest są Państwo posiadaczem, potrzebujemy na okres przekazania zgody/pozwolenia posiadacza pojazdu.

W tym zakresie korzystamy z Oświadczenia o wyrażeniu zgody posiadacza pojazdu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO) zamieszczonego na stronie internetowej privacy.volkswagen.com, które pozwala na jednoznaczne przyporządkowanie danych osobowych powiązanych z danym pojazdem do Państwa osoby. W ramach uzyskiwania zgody, w celu potwierdzenia informacji i ewentualnego kontaktu w trakcie rozpatrywania sprawy będą przetwarzane dane posiadacza pojazdu, takie jak nazwisko, imię, adres posiadacza pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) oraz numer telefonu lub opcjonalnie adres e-mail.

Aby było możliwe przypisanie pojazdu do osoby wnioskodawcy, wnioskodawca podaje imię i nazwisko, datę urodzenia i okres użytkowania pojazdu.

IV. Okres przechowywania informacji o sprawie

Korespondencja z Państwem, łącznie z danymi osobowymi, za pomocą których przekazuje Państwu sprawę do Volkswagen AG, pozostaje w niej udokumentowana przez pięć lat kalendarzowe. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o zasadę wyważania interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Volkswagen AG reprezentuje przy tym następujące interesy: W okresie przechowywania dokumentacja sprawy umożliwia nam sprawdzenie oraz szybsze rozpatrywanie pytań i skarg oraz ponowne wykorzystanie przeprowadzonej identyfikacji i potwierdzenia prawdziwości danych w celu stosowania dalszych praw osoby, której dane dotyczą, co sprawia, że nie muszą Państwo powtarzać określonych czynności w tym zakresie.

V. Dostarczanie danych drogą elektroniczną

W celu udostępnienia raportu informacyjnego lub kopii danych w formie elektronicznej umożliwiamy korzystanie z naszego portalu pobierania danych udostępnionego na tej stronie internetowej. Dostęp uzyskuje się poprzez wprowadzenie identyfikatora wniosku w połączeniu z jednorazowym hasłem, które prześlemy Państwu pocztą. Ze względów bezpieczeństwa ponowne logowanie jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu od nas nowego hasła jednorazowego. Alternatywnie można się zalogować przy użyciu danych logowania Volkswagen ID.

Jeżeli potrzeba ochrony Państwa danych we wniosku wymagała wyboru pytania zabezpieczającego wraz z odpowiedzią, zostaną Państwo poproszeni o podanie go dodatkowo podczas logowania w portalu do pobierania. 

Dane są dostępne do pobrania przez 30 dni, a następnie zostają automatycznie usunięte.

VI. Używanie Volkswagen ID

W celu skorzystania z niektórych funkcji strony internetowej użytkownik może opcjonalnie skorzystać z konta użytkownika Volkswagen ID w firmie Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Brunszwiku pod numerem HRB 100484 („Volkswagen AG”). Za pomocą Volkswagen ID użytkownik może zalogować się w wielu usługach (np. na stronach internetowych lub w aplikacjach) firmy Volkswagen AG lub innych podmiotów. Volkswagen ID służy jako główne konto użytkownika, w ramach którego użytkownik może centralnie zarządzać swoimi danymi osobowymi. Wymagane w tym celu przetwarzanie danych odbywa się w ramach wykonania umowy (por. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do rejestracji wymagany jest adres e-mail użytkownika oraz osobiście wybrane przez niego hasło. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie danych, mającym zastosowanie do Volkswagen ID. Jest ono dostępne na stronie https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Jeśli informacje z Państwa konta użytkownika Volkswagen ID są wymagane do korzystania z poszczególnych funkcji serwisu internetowego, przy pierwszym logowaniu na tej stronie internetowej poinformujemy o tym, które informacje należy udostępnić na koncie Volkswagen ID dla danej funkcji lub usługi – udostępnienie tych danych automatycznie wygaśnie po trzech latach.

VII. Identyfikacja za pomocą procedury POSTIDENT

Jeśli nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować Państwa w systemach Volkswagen AG, wówczas konieczne są dalsze działania identyfikacyjne, które zapewnią, że żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione nieupoważnionym osobom trzecim. W tym celu Volkswagen AG stosuje procedurę POSTIDENT firmy Deutsche Post AG, która umożliwia identyfikację za pośrednictwem czatu wideo lub w urzędzie pocztowym w ciągu czterech tygodni od naszego powiadomienia. Po zakończeniu tego procesu Deutsche Post AG przesyła nam dane identyfikacyjne, które zostaną wykorzystane wyłącznie w celu ustalenia Państwa tożsamości. Po przeprowadzeniu identyfikacji dane osobowe przetwarzane w ramach POSTIDENT zostaną przez nas usunięte. Informacje na temat przetwarzania danych przez naszego partnera, Deutsche Post AG, który bierze udział w procesie identyfikacji w ramach procedury POSTIDENT, są dostępne pod adresem: www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html

VIII. Angażowanie podmiotów przetwarzających

W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów korzystamy z usług podmiotów przetwarzających. Zawarliśmy z nimi odpowiednie umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych. Udostępnione nam dane będą przetwarzane zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku technicznych błędów systemu, których nie można rozwiązać w ramach normalnego procesu pomocy technicznej, nie można wykluczyć dostępu do danych osobowych poza EOG. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, firma Volkswagen AG zawiera z odbiorcami w niepewnych państwach trzecich standardowe klauzule umowne UE. Zastosowane standardowe klauzule umowne można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Do rozpatrywania Państwa sprawy oraz do celów dokumentacyjnych angażowane są następujące podmioty przetwarzające dane na zlecenie:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Następujący procesor danych służy do identyfikacji osób, których dane dotyczą:

 • Deutsche Post AG

Wsparcie w zakresie naszego systemu informatycznego zapewniają następujące podmioty przetwarzające dane na zlecenie:

 • Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

Korzystamy z usług następujących podmiotów przetwarzających w celu hostingu danych:

 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH


D. Korzystanie z infolinii ds. naruszenia ochrony danych

Dzięki infolinii ds. naruszenia ochrony danych istnieje możliwość przekazania informacji o możliwych naruszeniach ochrony danych przez Volkswagen AG. Przetwarzamy dane, które są nam przekazywane telefonicznie lub elektronicznie podczas nawiązywania kontaktu lub zgłaszania potencjalnego naruszenia ochrony danych. Są to w szczególności następujące dane:

 • Państwa imię i nazwisko,
 • Państwa adres (firmowy lub prywatny),
 • inne dane kontaktowe, w szczególności numery telefonów i adresy e-mail,
 • dane zleceniodawcy lub pracodawcy (w razie potrzeby),
 • numer klienta lub dostawcy oraz inne cechy identyfikacyjne,
 • inne Państwa dane, które zostały nam przekazane w związku z naruszeniem ochrony danych.

W ramach zgłoszenia będziemy również przetwarzać pewne dodatkowe informacje, które są niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków w związku z powiadomieniem o naruszeniu ochrony danych lub informacje, które nam w tym kontekście przekazano. Dane te obejmują w szczególności:

 • dane z naszej korespondencji (pocztowej i elektronicznej),
 • dane z innych form komunikacji elektronicznej (np. elektroniczne maski wprowadzania) lub telefonicznej,
 • dane osobowe, które zapisaliśmy na podstawie dostępnych już w Volkswagen AG danych dotyczących Państwa lub Państwa zleceniodawcy.

Dane te przetwarzane są tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub umowy zawartej z Państwem lub Państwa zleceniodawcą bądź do podjęcia działań przed zawarciem umowy albo jeśli mamy w tym uzasadniony interes lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych.

Dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł (np. z urzędów, Internetu) przetwarzamy tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli np. jest to niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków.

I. Cel

Podane w tym kontekście dane będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania Państwa informacji służących wyjaśnieniu sprawy oraz identyfikacji i potwierdzeniu prawdziwości Państwa danych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO). Jako administrator danych w rozumieniu RODO podlegamy licznym obowiązkom w zakresie kontroli, zgłaszania i powiadamiania zgodnie z art. 33 i art. 34 RODO.

II. Przekazywanie danych

Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, chyba że

 • wyrazili Państwo zgodę na takie przekazywanie danych,
 • jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przekazywania danych na podstawie przepisów prawa i/lub nakazów urzędowych bądź sądowych
 • lub przekazanie danych jest niezbędne do realizacji stosunku umownego.

W tym względzie należy zwrócić uwagę na przekazywanie danych następującym podmiotom:

1. Przekazywanie danych jednostkom powiązanym w celu wyjaśnienia przypadków naruszeń ochrony danych oraz obrony przed takimi naruszeniami

W celu rozpatrywania naruszeń ochrony danych, w szczególności tych, które dotyczą więcej niż jednej spółki grupy kapitałowej, przekazujemy w indywidualnych przypadkach dane osobowe do jednostek [w Niemczech i Europejskim Obszarze Gospodarczym], które są powiązane z Volkswagen AG zgodnie z prawem koncernowym w rozumieniu § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG).

2. Przekazywanie danych dostawcom i klientom

W indywidualnych przypadkach przekazujemy dane osobowe również dostawcom i klientom oraz naszym partnerom, jeśli jest to konieczne do wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka naruszeń ochrony danych lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

3. Przekazywanie danych urzędom

Przekazujemy dane właściwym urzędom, jeżeli musimy dokonać tego w ramach wypełniania naszych obowiązków wynikających z art. 33 i art. 34 RODO lub jeżeli jest to przez nie wymagane.

III. Okres przechowywania informacji o sprawie

Volkswagen AG przechowuje korespondencję dotyczącą informacji o możliwych naruszeniach ochrony danych oraz dane osobowe przez 6 kolejnych lat plus jeden dzień. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o zasadę wyważania interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interesem Volkswagen AG w tym zakresie jest dochodzenie i obrona roszczeń prawnych.

IV. Korzystanie z usług podmiotu przetwarzającego na zlecenie

W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i zabezpieczenia własnych uzasadnionych interesów korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane na zlecenie. Państwa sprawa będzie przetwarzana przez Volkswagen Group Services GmbH.

E. Stosowanie plików cookie

Firma Volkswagen AG wykorzystuje na swoich stronach internetowych różne pliki cookie. Cookie to małe pliki z informacjami dot. konfiguracji, zapisane w urządzeniu końcowym. Pliki cookie można zasadniczo podzielić na trzy kategorie.

 1. Tak zwane funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Przetwarzanie funkcjonalnych plików cookie jest konieczne w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej (por. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 2. Komfort odwiedzania strony internetowej jest zwiększony przez tzw. pliki cookie zwiększające komfort, w których zapisywane są np. ustawienia językowe. Podstawą prawną dla tzw. plików cookie zwiększających komfort jest nadrzędny uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadniony interes polega na zapewnieniu komfortu podczas odwiedzania strony internetowej. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać, ze skutkiem na przyszłość. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w punkcie F. Prawa klienta.

 3. W celu utworzenia pseudonimizowanego profilu użytkowania wykorzystywane są tak zwane śledzące pliki cookie. Śledzące pliki cookie są stosowane wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody następuje poprzez tzw. banner dot. plików cookie, który należy aktywnie kliknąć.
  Więcej informacji na temat wycofania zgody można znaleźć w punkcie F. Prawa klienta.

Więcej informacji na temat naszych plików cookie można znaleźć w wytycznych dotyczących plików cookie.

F. Prawa klienta

Poniższych praw można dochodzić wobec Volkswagen AG w każdej chwili, nie ponosząc żadnych kosztów. Więcej informacji dotyczących korzystania z tych praw można znaleźć w punkcie G.

Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Prawo do poprawienia danych: Mają Państwo prawo do żądania od nas poprawienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne.

Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo do żądania od nas usunięcia swoich danych, jeśli występują okoliczności określone w art. 17 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nie są one już potrzebne do realizacji celów, w związku z którymi były gromadzone. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, a zgoda ta zostanie wycofana.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli zachodzą okoliczności określone w art. 18 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których kwestionowana jest prawdziwość danych. Na czas weryfikacji prawdziwości danych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych.

Prawo do sprzeciwu: Jeśli przetwarzane dane są wykorzystywane w przeważającym interesie lub w celu przeprowadzenia marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Sprzeciw jest dozwolony w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym albo w związku ze sprawowaniem władzy publicznej bądź w uzasadnionym interesie Volkswagen AG lub osób trzecich. Prosimy o poinformowanie nas o powodach ewentualnego sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dotyczy to także profilowania, jeśli jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

Prawo do przenoszenia danych: Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w ramach realizacji umowy oraz w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazania ich innym firmom przetwarzającym dane.

Prawo do wycofania zgody: Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do bezpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do wniesienia skargi: Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (np. inspektora ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolnej Saksonii) dotyczącej przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych.

G. Osoby do kontaktu

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji przysługujących praw

Informacje o osobach do kontaktu w sprawie realizacji przysługujących praw oraz inne informacje można znaleźć na stronie privacy.volkswagen.com.


Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest do dyspozycji jako osoba do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
NIEMCY
dataprivacy@volkswagen.de

 

Stan: maj 2024