Delen van de website worden wellicht niet correct weergegeven. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat uw browser de functie Javascript heeft gedeactiveerd of omdat uw browser niet meer actueel resp. niet langer compatibel is met onze site. Activeer daarom Javascript of probeer de site te raadplegen met behulp van een ander browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Neem bij wijze van alternatief contact op met het door u ingediende verzoek tot Volkswagen Klantenservice - Team Gegevensbescherming.

Als u een wagenparkklantencontract hebt of hebt gehad met Volkswagen AG en een werknemer bent van een wagenparkklant van Volkswagen AG, geven we u op deze pagina een overzicht van uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe u deze kunt uitoefenen ten opzichte van Volkswagen AG.

U hebt het recht om van ons inzage te verkrijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe dient u een verzoek in?

Er zijn – afhankelijk van het door u uit te oefenen recht – verschillende mogelijkheden voor het indienen van een verzoek bij Volkswagen AG. Gebruik a.u.b. het formulier voor een verzoek tot inzage.

Hoe verloopt het identificeren en het legitimeren?

Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, zullen wij proberen u met behulp van onze systemen te identificeren. Blijkt dat niet onmiddellijk mogelijk? Dan vragen wij u zich te identificeren. De mogelijkheid uzelf te identificeren blijft voor een periode van vier weken beschikbaar en geschiedt voor de dienst 'Postident' van onze partner Deutsche Post. Lees meer in de rubriek:

Indien u een verzoek indient over voertuiggegevens, dan is legitimeren vereist. Daartoe verstrekt u ons bij het indienen van uw verzoek de nodige bewijsstukken, zoals het voertuigidentificatienummer evenals een houderschapsbewijs.

Hoe lang duurt ons onderzoek?

De periode voor verwerking van een verzoek bedraagt ten minste één maand en maximaal drie maanden na ontvangst van dat verzoek.

Hoe reageren wij?

Na verwerking van uw verzoek ontvangt u van ons digitaal of via de reguliere post antwoord.

U hebt het recht van ons te verlangen dat wij onjuiste resp. uw onvolledige persoonsgegevens rectificeren.

Daarbij handelt het zich bijvoorbeeld om onjuiste vermeldingen in uw stamgegevens, waarvoor u in geval van rectificatie gebruikelijk geen nader bewijs hoeft te verschaffen.

Wilt u uw achternaam veranderen, bijvoorbeeld na een huwelijk? Dan hebben wij documenten nodig die bewijs voeren voor een dergelijke verandering.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

U hebt het recht, volgens de in artikel 17 AVG genoemde voorwaarden, het wissen van uw gegevens te verlangen. Zo kunt u bijvoorbeeld verlangen dat uw gegevens worden gewist als deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Ook kunt u verlangen dat uw gegevens worden gewist als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en u deze toestemming intrekt.

Wij adviseren u een verzoek tot uitoefening van uw recht op wissing resp. op vergetelheid in te dienen na geslaagde inzage van uw persoonsgegevens. Wend u in dit geval bij een verzoek tot wissing tot ons met dat verzoek en met uw verzoekreferentienummer van het voorafgaande verzoek tot inzage.

Hebt u niet voorafgaand een verzoek tot inzage ingediend? Omschrijf dan uw verzoek om wissing, zo mogelijk met een voorstel voor concrete verwerking, en onder vermelding van uw gegevens (ten minste: voornaam, achternaam, volledig adres, geboortedatum.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verlangen als de voorwaarden van artikel 18 AVG zijn vervuld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de juistheid van uw gegevens betwist. Voor de duur van de controle op de juistheid gegevens kunt u dan beperking van de verwerking verlangen.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

Indien de verwerking geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang van Volkswagen AG of van een derde, of als sprake is van een publiek belang, of als de uitoefening ervan tot publiek geweld leidt, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken en wel om redenen die hun grondslag vinden in uw bijzondere situatie. Mocht u bezwaar maken, dan verzoeken wij u om ons uw redenen te geven waarom u bezwaar maakt tegen de verwerking.
Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met direct marketing.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming of op de uitvoering van een contract en bovendien geautomatiseerd plaatsvindt, hebt u in overeenstemming met het gestelde in artikel 20 van de AVG het recht uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerker.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

Indien de verwerking op toestemming berust, hebt u het recht de verwerking in het kader van de toestemming met ingang van de toekomst te allen tijde kosteloos in te trekken.

Hoe kunt u dit recht uitoefenen?
Gebruik voor uw verzoek ons webformulier of de hieronder vermelde contactgegevens.

U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijv. bij de staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen) over onze verwerking van uw gegevens. Overigens kunt u ook een civiele procedure in gang zetten om uw aanspraken geldend te maken.

Uw contactpersoon: Volkswagen Klantenservice - Team Gegevensbescherming

Postadres:         Telefoonnummer:   Internationaal telefoonnummer: E-mailadres:
Postadres: Volkswagen AG Team Datenschutz Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
DUITSLAND
Telefoonnummer: +49 5361 915 010 +49 800 893 283 672 4889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Internationaal telefoonnummer: 00800 893 283 672 4889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mailadres: privacy@volkswagen.de