Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

Εάν έχετε ή είχατε συνάψει σύμβαση μεγάλου πελάτη με τη Volkswagen AG ή είστε συνεργάτης ενός εταιρικού ή μεγάλου πελάτη της Volkswagen AG και έχετε εγγραφεί στην πλατφόρμα μας στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματικής σχέσης, σε αυτήν τη σελίδα σάς παρέχουμε μια επισκόπηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά έναντι της Volkswagen AG.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Πώς υποβάλλω αίτημα;

Ανάλογα με το δικαίωμα, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για να υποβάλετε αίτημα προς την Volkswagen AG. Για το αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο.

Πώς γίνεται η ταυτοποίηση και η νομιμοποίηση;

Μόλις καταχωριστεί το αίτημά σας, θα προσπαθήσουμε να σας ταυτοποιήσουμε βάσει του συστήματός μας. Αν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, θα σας στείλουμε πρόσκληση ταυτοποίησης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης είναι στη διάθεσή σας για 4 εβδομάδες και πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας PostIdent του συνεργάτη μας, της Deutsche Post. Περισσότερες πληροφορίες:

Αν υποβάλλατε αίτημα σχετικά με στοιχεία οχήματος, είναι απαραίτητη η νομιμοποίηση. Για τον σκοπό αυτής, πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος να προσκομίσετε σχετικά δικαιολογητικά όπως τον αριθμό αναγνώρισης αυτοκινήτου και τη βεβαίωση κατοχής του οχήματος.

Πόσο διαρκεί η έρευνα;

Μετά την καταχώριση του αιτήματος, το ελάχιστο χρονικό διάστημα επεξεργασίας του είναι ένας μήνας και το μέγιστο χρονικό διάστημα είναι τρεις μήνες.

Πώς πραγματοποιούνται οι παρατηρήσεις;

Μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας, λαμβάνετε απάντηση ψηφιακά ή ταχυδρομικά.

Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Σε αυτήν την περίπτωση ανήκουν π.χ. οι λανθασμένες πληροφορίες στα κύρια στοιχεία σας, στην οποία δεν απαιτείται γενικά η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, για τη διόρθωση.

Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας, π.χ. λόγω γάμου, απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν αυτήν την αλλαγή.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε δικαίωμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Στη συνέχεια, μπορείτε, παραδείγματος χάριν, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε διαγραφή, εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, βάσει της συγκατάθεσής σας και ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση.

Σάς συνιστούμε να υποβάλετε αίτημα για άσκηση του δικαιώματός σας για διαγραφή μετά από επιτυχή πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας για το αίτημα διαγραφής εκφράζοντας την επιθυμία σας και δίνοντας το ID αιτήματος από το προηγούμενο αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν δεν έχετε υποβάλει προηγούμενο αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλώστε μας την επιθυμία διαγραφής σας, εάν είναι δυνατόν τη συγκεκριμένη επεξεργασία, αναφέροντας τα δεδομένα σας (τουλάχιστον: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης).

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ακρίβειας των δεδομένων μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον της Volkswagen AG ή τρίτου ή είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που προκύπτουν λόγω ειδικής κατάστασης. Σε περίπτωση εναντίωσης, γνωστοποιήστε μας τους λόγους για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Αυτό ισχύει για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την απευθείας εμπορική προώθηση.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση ή εκτελείται στο πλαίσιο μιας σύμβασης και χρησιμοποιούνται τεχνικές αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα βάσει του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε δωρεάν με ισχύ στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο συγκατάθεσης.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας;
Για να υποβάλετε το αίτημά σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπο ή τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να προσφύγετε σε μια εποπτική αρχή (π.χ. στον Επίτροπο για την Προστασία Δεδομένων του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας) σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, μπορείτε να διεκδικήσετε αξιώσεις μέσω του αστικού δικαίου.

Ο αρμόδιος επικοινωνίας σας: Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen – Ομάδα προστασίας δεδομένων

Ταχυδρομική διεύθυνση:         Τηλ.:   Τηλ. εξωτ.: E-mail:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Volkswagen AG Team Datenschutz (Ομάδα προστασίας δεδομένων) Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τηλ.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Τηλ. εξωτ.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de